Obchodní podmínky

>>> Zde najdete všechny informace o ochraně soukromí a GDPR. <<<

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2.    Tyto obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3.    Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Xfer s.r.o., IČ: 276 88 445, se sídlem Podnásepní 517/1f, 602 00 Brno (dále jen „prodávající“).

1.4.    Kupujícím se rozumí podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „kupující“).

1.5.    Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující souhlas s obchodními podmínkami.

 

II.

PŘEDMĚT KOUPĚ

2.1.    Předmětem koupě se rozumí zejména dodávka textilních výrobků a dalšího zboží (dále jen „zboží" nebo „předmět koupě"), závazně sjednaná mezi prodávajícím
a kupujícím na základě kupní smlouvy včetně všech případných příloh této smlouvy.

 

III.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

3.1.    Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího, a to okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být učiněna e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

3.2.    Kupujícímu může být na základě vyplnění přihlašovacího formuláře zpřístupněn internetový obchod. Po zpřístupnění internetového obchodu bude kupujícímu ze strany prodávajícího přidělena cenová kategorie.

3.3.    Kupní cena za zboží je splatná předem, a to před odesláním zboží kupujícímu, nebo při převzetí zboží. V případě, že prodávající umožní kupujícímu odebírání zboží oproti převzetí či zaslání daňového dokladu (faktury), je kupní cena splatná vždy dle údajů na daňovém dokladu.

3.4.    Poskytnutí splatnosti na základě daňového dokladu není automatické a podléhá schvalování dle spolupráce a obratu kupujícího.

3.5.    Nedošlo-li mezi kupujícím a prodávajícím k individuálnímu sjednání kupní ceny, považuje se za kupní cenu částka uvedená v platném ceníku zboží.

3.6.    Aktuální znění ceníku je nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.7.    Okamžikem zveřejnění nového ceníku pozbývá platnosti jeho předchozí vydání.

3.8.    Cena zboží uvedená v ceníku v sobě nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

 

 IV.

DODACÍ LHŮTA A DODACÍ PODMÍNKY

4.1.    U zboží, které je v době uzavření kupní smlouvy dostupné skladem, dochází k expedici do druhého pracovního dne. U objednávek akceptovaných do 15:00 pracovního dne bývá zboží zpravidla expedováno téhož dne.

4.2.    U zboží, které bylo objednáno prostřednictvím telefonu a e-mailu, a které v době objednávky není dostupné skladem, upřesní prodávající dodací lhůtu stejným způsobem, jakým byla objednávka učiněna.

4.3.    U objednávek uskutečněných prostřednictvím internetového obchodu je kupující seznámen s termíny expedice již během tvorby objednávky.

4.4.    Kupující v objednávce zřetelně uvede jednu z následujících možností způsobu předání zboží:

4.4.1. osobní převzetí ve skladu prodávajícího v Brně,

4.4.2. doručení zboží prostřednictvím přepravce.

4.5.    V případě vyzvednutí zboží ve skladu prodávajícího je místem plnění sídlo skladu v Brně. Má-li prodávající předmět koupě odeslat, platí, že prodávající odevzdal věc kupujícímu okamžikem, kdy došlo k předání věci k přepravě prvnímu dopravci.

 

V.

NÁKLADY NA DOPRAVU PRO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

5.1.    V případě, že celková objednávka zboží převyšuje částku ve výši 5.000,- Kč (200,- EUR) bez DPH, nejsou kupujícímu náklady na dopravu a dobírku účtovány.

5.2.    V případě, že celková objednávka zboží částku uvedenou v předchozím odstavci nepřevyšuje, náklady na dopravu a dobírku hradí kupující, a to ve výši:

5.2.1. dopravu za jeden balík o hmotnosti do 30 kg 79,- Kč bez DPH,

5.2.2. dobírku za jeden balík o hmotnosti do 30 kg 30,- Kč bez DPH.

 

VI.

NÁKLADY NA DOPRAVU PRO ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

6.1.    V případě, že celková objednávka zboží cena zboží odesílané v jedné zásilce převyšuje částku 5 000,- Kč (200,- EUR) bez DPH, nejsou kupujícímu náklady na dopravu a dobírku účtovány. Doručení na Slovenskou republiku zpravidla probíhá do 48 hodin.

6.2.    V případě, že celková objednávka zboží částku uvedenou v předchozím odstavci nepřevyšuje, náklady na dopravu a dobírku hradí kupující, a to ve výši:

6.2.1.dopravu................................................... 159,- Kč (6,50,- EUR),

6.2.2. dobírku...................................................... 30,- Kč (1,30,- EUR).

 6.3.   Náklady na dopravu do ostatních zemí budou řešeny individuálně po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

6.4.    V případě souhlasu kupujícího je prodávající oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je poté povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 

VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.    Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží včetně případných nákladů na dopravu, za dobírku a odpovídající sazby DPH.

7.2.    Po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího bude kupujícímu umožněna některá z následujících možnosti úhrady:

7.2.1.   dobírkou,

7.2.2.   bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené po dodání zboží nebo po předání prvnímu přepravci,

7.2.3.   v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží kupujícím,

7.2.4.   zálohovou platbou ve výši 100 % včetně DPH učiněnou předem na základě zálohové faktury prodávajícího,

7.2.5.   poměrnou procentuální platbou z celkové výše kupní ceny učiněnou na základě faktury předem,

7.2.6.   poměrnou procentuální platbou z celkové výše kupní ceny učiněnou platbou předem s následným doplatkem v hotovosti při převzetí zboží,

7.2.7.   úhrada platební kartou při nákupu v internetovém obchodě.

7.3.    Nebylo-li ujednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak, činí splatnost faktury
14 dní ode dne jejího vystavení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

7.4.    Prodávající si vyhrazuje právo v případě objednávky zboží, jejíž výše dosahuje značné hodnoty, požadovat částečnou platbu zálohy nebo úplnou úhradu kupní ceny předem. Tento požadavek se odvíjí od vzájemné spolupráce s kupujícím a výší jeho obratu.

7.5.    V případě souhlasu kupujícího s částečným plněním kupní smlouvy je prodávající oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

7.6.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7.7.    Kupující není oprávněn k provedení zápočtu svých pohledávek oproti pohledávkám prodávajícího na úhradu kupí ceny.

 

VIII.

ÚROK Z PRODLENÍ

8.1.    Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení platby nebo plnění.

 

IX.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1.    Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:

9.1.1.   kupující bude v prodlení s úhradou zálohy kupní ceny o více než 10 dnů po dohodnuté době splatnosti,

9.1.2.   ze strany kupujícího dojde k podstatnému porušení kupní smlouvy, nebo

9.1.3.   v případech stanovených občanským zákoníkem.

9.2.    Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení úroku z prodlení.

 

X.

REKLAMACE

10.1.  Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Má-li prodávající zboží doručit kupujícím prostřednictvím přepravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení.

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Postup při uplatnění práva z vadného plnění se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

10.3.  Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost prohlédnout si zboží a vadu zjistit. Kupující je povinen zkontrolovat si textil před vyšitím či potiskem. Na reklamace za zjevné vady není u zboží s výšivkou či potiskem brán zřetel. Uplatnění práv z vadného plnění přitom nemá vliv na splatnost faktury, dle které je reklamované zboží fakturováno.

10.4.  Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen oprávněně vytknuté vady odstranit dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží, opravou zboží, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo jiným dohodnutým způsobem. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých
a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

10.5.  V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je prodávající povinen vadu zboží odstranit, nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.6.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

10.7.  Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím při převzetí zboží mimo sklad prodávajícího musí být při uplatnění práva z vadného plnění řádně doloženy.

10.8.  Kupující může požadovat vrácení nebo výměnu zboží do 30 dnů od jeho zakoupení avšak pouze za předpokladu, že se jedná o množství maximálně do 10 ks zboží. V ostatních případech je možné vrátit zboží nebo provést jeho výměnu pouze po vzájemné domluvě s prodávajícím. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu a v původním obalu.

 

XI.

INTERNETOVÝ OBCHOD

11.1.  Před zpřístupnění internetového obchodu je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami.

11.2.  Přihlašovací údaje do internetového obchodu jsou známy pouze kupujícímu. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu ztrátu nebo zneužití přístupových údajů. Prodávající následně provede zablokování účtu kupujícího a sdělí kupujícímu nové přihlašovací heslo umožňující mu opětovné přihlášení do internetového obchodu. Po přihlášení do internetového obchodu prodávající doporučuje kupujícímu, aby neprodleně provedl změnu hesla dle vlastního uvážení.

11.3.  Registrací do internetového obchodu kupující souhlasí se zasílám obchodních sdělení. Z odběru obchodních sdělení se kupující může kdykoliv odhlásit.

11.4.  V rámci internetového obchodu se zobrazuje dostupnost a ceny zboží. Skladové zásoby se aktualizují minimálně jednou za patnáct minut.

11.6.  U každého zboží je k dispozici velikostní tabulka. Tolerance rozměrů je v rozpětí +/- 1–2 cm. V případě zájmu prodávající nabízí možnost objednávky vzorku zboží, které budou kupujícímu poskytnuty oproti složení zálohy. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím byla uzavřena rámcová smlouva, jsou kupujícímu poskytnuty vzorky na základě zápůjčkového listu.

11.7.  Kupující se zavazuje, že vzorky vrátí zpět prodávajícím nepoškozené a v originálním obalu. V opačném případě je prodávající oprávněn použít na náhradu veškerých škod poskytnutou zálohu.

11.8.  Veškeré fotografie zveřejněné na internetových stránkách www.xfer.cz jsou pouze ilustrativní, přičemž zboží se oproti skutečnosti může lišit odstínem barvy.

11.9.  Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou jako závazný návrh kupní smlouvy potvrzovány prodávajícím e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

 

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1   Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto obchodní podmínky jednostranným způsobem měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vždy řádně a viditelně oznámena na internetových stránkách prodávajícího www.xfer.cz před nabytím jejich účinností. Změny obchodních podmínek nabývají účinnosti 15. dnem ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách.

12.2   Veškerá práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí primárně uzavřenou kupní smlouvou a dále těmito obchodními podmínkami. Práva a povinnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

12.3.  Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

12.4.  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od …

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.    Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) je vydán v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností Xfer s.r.o., IČ: 276 88 445, se sídlem Podnásepní 517/1f, 602 00 Brno (dále jen „prodávající“).

1.2.    Tento reklamační řád upravuje podmínky a způsob uplatnění práva kupujícího z vadného plnění smlouvy (dále jen „reklamace“) uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, jakož i postup kupujícího při reklamaci.

1.3.    Tento reklamační řád je společně s obchodními podmínkami nedílnou součástí smlouvy.

 

II.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1.    Kupující uplatňuje reklamaci:

2.1.1.   telefonicky na telefonním čísle: (+420) 543 235 219, (+420) 737 288 335,

2.1.2.   zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty: xfer@xfer.cz,

2.1.3.   písemně na adresu sídla prodávajícího Podnásepní 517/1f, 602 00 Brno.

2.2.    Za účelem usnadnění vyřízení reklamace prodávající doporučuje, aby kupující při uplatnění reklamace použil reklamační formulář.

2.3.    Kupující při reklamaci uvede:

2.3.1.   popis vady,

2.3.2.   jaké právo z vadného plnění uplatňuje.

2.4.    Kupující v rámci reklamace doloží kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.

2.5.    Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě nezbytné s přihlédnutím k povaze zboží, charakteru závady a dostupnosti náhradního zboží.

 

III.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  • Kupující je oprávněn vrátit zboží v množství do 10 ks bez udání důvodů nebo jej vyměnit do 30 dnů od jeho zakoupení. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu a v původním obalu.
  • Za účelem usnadnění vrácení nebo výměny zboží prodávající doporučuje, aby kupující při vrácení zboží použil formulář na vrácení zboží.
  • Kupující při vrácení nebo výměně zboží uvede důvod jeho vrácení nebo výměny.
  • Kupující při vrácení nebo výměně zboží doloží kopii faktury.
  • Vrácení nebo výměna zboží nad 10 ks a vrácení nebo výměna zboží, které bylo zakoupeno dříve než před jedním měsícem, jsou možné pouze po vzájemné domluvě s prodávajícím.

 

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.       Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 20. 5. 2024